Privacy Disclaimer

Auto's Martin heeft met huidige website tot doel om aan elke geïnteresseerde toe te staan kennis te nemen van de goederen en diensten dewelke door Auto's Martin worden geleverd. De hieronder vermelde regels en voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website www.autos-martin.be en elke bezoeker van de website is gebonden door deze regels en voorwaarden. De bezoeker van de website verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat hij zelf de verantwoordelijkheid draagt om regelmatig deze regels en voorwaarden na te lezen om de meest actuele versie ervan te kennen.

1. TOEGANG TOT DE WEBSITE

Alle informatie, zowel onder de vorm van tekst, bestanden als beelden als eender welke andere vorm wordt door Auto's Martin enkel ten informatieve titel ter beschikking gesteld. Elke geïnteresseerde persoon mag van deze informatie kennis nemen doch Auto's Martin behoudt zich het recht voor om op het tijdstip dat haar passend voorkomt, zonder enige voorafgaande waarschuwing, de regels en voorwaarden betreffende de toegang tot het gebruik van de website te wijzigen, dan wel de gehele website of delen ervan aan een beperking te onderwerpen. De toegang tot dergelijke private gedeelten van de website kunnen afhankelijk gesteld worden van het verstrekken van informatie door de bezoeker/gebruiker van de website. De bezoeker/gebruiker die deze informatie levert verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat deze informatie eigendom wordt van Auto's Martin en dat door de loutere mededeling van informatie aan Auto's Martin deze laatste de uitdrukkelijke toestemming krijgt om informatie te gebruiken in overeenstemming met de privacy policy van Auto's Martin. Het verlenen van toegang tot het privaat gedeelte van de website van Auto's Martin middels het gebruik van gebruikersnamen en paswoorden, kan ten allen tijden door Auto's Martin worden gewijzigd of geweigerd zonder dat dit tot enige schadevergoeding kan leiden.

2. AANSPRAKELIJKHEID MET BETREKKING TOT DE WEERGEGEVEN INFORMATIE

Het geheel van informatie zoals aan te treffen op de website van Auto's Martin onder de vorm van teksten, documenten, beelden, databanken of andere, wordt door Auto's Martin ter beschikking gesteld zonder dat dit enige garantie of waarborg vanwege Auto's Martin inhoudt met betrekking tot beschikbaarheid, leverbaarheid of aangepastheid voor commerciële of particuliere doeleinden. Auto's Martin treft dan ook geen enkele aansprakelijkheid betreffende uit het gebruik van de teksten, documenten, beelden of andere informatie van deze website, noch betreffende de uitvoering.

3. AANWEZIGE LINKS

Teneinde het bezoek van de website van Auto's Martin voor de gebruiker te vergemakkelijken, werden links naar websites van derden aangebracht. De bezoeker is vrij in het al dan niet aanwenden van deze links. Enige schade voortspruitend uit het aanwenden van de voorgestelde links valt dan ook buiten elke aansprakelijkheid van Auto's Martin nu deze geen enkele garantie verstrekt met betrekking tot het gebruik van deze sites van derden dan wel betreffende de informatie welke op deze sites wordt verstrekt. De gebruiker van de website die vaststelt dat een op de website aanwezige link incorrect zou zijn of niet zou functioneren, mag hiervan ten allen tijde melding maken aan Auto's Martin. Auto's Martin behoudt zich het recht voor om ten allen tijde nieuwe links aan te brengen of bestaande links te verwijderen.

4. BESCHERMING VAN INTELLECTUELE RECHTEN

Het logo, evenals de bedrijfsnaam van Auto's Martin behoren tot diens eigen auteursrecht en mogen onder geen beding worden gereproduceerd of weergegeven zonder toestemming van Auto's Martin. Auto's Martin bvba draagt niettemin geen enkele aansprakelijkheid voor de aanwezigheid van informatie op haar website die mogelijks een inbreuk zouden plegen op intellectuele rechten van derden. Partijen die menen dat hun intellectuele rechten werden geschonden door een niet toegelaten gebruik van hun werk op de website van Auto's Martin worden vriendelijk uitgenodigd hiervan ten spoedigste Auto's Martin in kennis te stellen, welke alsdan het nodige zal doen om het inbreukmakend materiaal minstens tijdelijk van de website te verwijderen.

5. PRIVACY POLICY

Teneinde de verstrekking van informatie door Auto's Martin aan de bezoeker van de website mogelijk te maken, zal de gebruiker mogelijks gevraagd worden om persoonlijke gegevens mee te delen zoals naam, émailadres of telefoon- en faxnummer waardoor de gebruiker geïdentificeerd wordt. Auto's Martin heeft deze informatie nodig teneinde haar diensten te kunnen verlenen, facturatiegegevens te bekomen of vragen tot informatie te kunnen beantwoorden of desgevallend de gebruiker van uitzonderlijke waarden in kennis te stellen. Auto's Martin eerbiedigt de privacy van deze persoonlijke informatie en heeft voldoende veiligheden ingebouwd om deze informatie te beschermen. Meer informatie omtrent deze privacy disclaimer kan u bekomen via auto.martin@skynet.be

Contacteer ons

Martin Peeters

Mobile: 0475 60 45 81
Email: info@autosmartin.be

Laurien Peeters

Tel: 011 42 99 84
Email: info@autosmartin.be